Nr 75/2014  | 06-03-2014

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Zarząd Spółki na nową kadencję

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 roku powołała do Zarządu PKN ORLEN S.A. następujące osoby:
- Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu,
- Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
- Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu,
- Pana Marka Podstawę na stanowisko Członka Zarządu.
na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji Zarządu Spółki, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Pan Dariusz Jacek Krawiec pełni funkcję Prezesa Zarządu, Pan Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezesa Zarządu, a Panowie Piotr Chełmiński, Krystian Pater i Marek Podstawa pełnią funkcje Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. w obecnej kadencji.

Pan Dariusz Jacek Krawiec

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

W latach 1992 – 1997 pracował w Banku PEKAO S.A., Ernst & Young S.A. oraz PriceWaterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal S.A. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim S.A. W latach 2003 - 2004 był dyrektorem zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action S.A.

Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył radom nadzorczym: Huty Aluminium „Konin” S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, cemarket.com S.A. Był także członkiem rad nadzorczych: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.

Od 7 czerwca do 17 września 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., a w dniu 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.
W dniu 24 marca 2011 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. ponownie powołała Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2011 r.

Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

Pan Sławomir Jędrzejczyk

Ukończył Politechnikę Łódzką oraz uzyskał tytuł biegłego rewidenta w ramach stowarzyszenia audytorów ACCA. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego w spółce Emitel. Wcześniej pracował dla firm notowanych na GPW w Warszawie: jako Dyrektor Pionu Kontrolingu w Telekomunikacji Polskiej SA oraz Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy w Impexmetal SA, a także w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego w Price Waterhouse.

Od 7 czerwca do 17 września 2008 r. pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. W dniu 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
W dniu 24 marca 2011 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. ponownie powołała Pana Sławomira Jędrzejczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2011 r.

Pan Sławomir Jędrzejczyk , jako Wiceprezes Zarządu, odpowiada w PKN ORLEN S.A. za obszar finansów, kontroling, księgowość, zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje inwestorskie, M&A oraz IT. Do jego najważniejszych zadań należy realizacja strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego.
Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s. Od 1 stycznia 2014 r. jest Członkiem Rady Dyrektorów spółki TriOil Ressources Ltd., Kanada.

Pan Piotr Chełmiński

Absolwent SGGW w Warszawie. W 1996 r. ukończył podyplomowe studia zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (partner University of Denver, USA). Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych.

W latach 1995 - 1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. sprzedaży, marketingu i eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich S.A. Od 1996 r. do 1999 r. pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia S.A.
W latach 1999 - 2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001 - 2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001 - 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis - Przyprawy S.A., sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem.
Od 2006 r. do października 2009 r. był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet S.A. w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings S.A. w Luxemburgu.

W grudniu 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol, a.s., które zajmował do kwietnia 2013 r.

W dniu 6 marca 2012 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, które objął w dniu 10 marca 2012 r.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Panu Piotrowi Chełmińskiemu zostały powierzone obowiązki Członka Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

Ponadto Pan Piotr Chełmiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ANWIL S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Pan Krystian Pater

Absolwent Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium „Inżynieria i Aparatura Chemiczna" na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), „Zarządzanie i Marketing" w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica (1997 r.), „Zarządzanie dla Sektora Naftowego" (1998 r.) i „Zarządzanie Wartością Firmy" (2001 – 2002) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock S.A., a następnie z PKN ORLEN S.A., w którym od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej.

W dniu 15 marca 2007 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A.
W dniu 24 marca 2011 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. ponownie powołała Pana Krystiana Patera na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki, która rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2011 r.

Obecnie jest Członkiem Zarządu AB ORLEN Lietuva i Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s. Ponadto pełni funkcje: Wiceprezesa Zarządu SITPNiG, Członka Zarządu EUROPIA, CONCAWE i Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców.

Pan Marek Podstawa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Elektrotechnika, Automatyka i Elektronika (1989). Posiada tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota/SGH w Warszawie (2000). Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek Handel Zagraniczny) oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwem). Odbył również liczne szkolenia krajowe i zagraniczne (Wielka Brytania, USA, Czechy), m.in. w zakresie budowania strategii, przywództwa, finansów, zarządzania projektami, zarządzania kryzysowego oraz handlu ropą i instrumentami pochodnymi. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami międzynarodowymi. W latach 1990-1992 był zatrudniony jako inżynier specjalista w Centralnych Zakładach Automatyzacji Hutnictwa. W latach 1993 – 1996 pracował w firmie DuPont Conoco Poland na stanowisku Regionalnego Przedstawiciela, a następnie Dyrektora Regionalnego. Po przekształceniu firmy w koncern ConocoPhillips pracował do roku 2008 na wielu stanowiskach w obszarze handlu detalicznego i hurtowego, marketingu, rozwoju biznesu, ujednolicania systemów finansowo-zarządczych, kolejno w krajach Europy Środkowej, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Awansował od stanowiska Koordynatora Projektów Marketingowych i Rafineryjnych do stanowiska Dyrektora ds. Programów Sprzedaży Hurtowej w centrali ConocoPhillips w Houston w Teksasie (2006-2007), a następnie Dyrektora ds. Planowania Strategicznego (2007-2008).

W styczniu 2009 r. objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej w PKN ORLEN S.A. Był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH (2009-2011) oraz członkiem Zarządu spółki Benzina, s.r.o. (2009-2010).

W dniu 14 marca 2012 r. został powołany przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży, które objął w dniu 19 marca 2012 r.

Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH.

Każdy z powołanych Członków Zarządu złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.