Nr 40/2014  | 31-01-2014

Unipetrol RPA s.r.o. podpisał umowy z Shell Czech Republic a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2014 roku Unipetrol RPA s.r.o.(„Unipetrol RPA”), spółka zależna Unipetrol a.s., zawarła dwie umowy z Shell Czech Republic a.s. („Shell Czech Republic”), spółką należącą do grupy Shell.

Na podstawie pierwszej umowy Unipetrol RPA będzie sprzedawać spółce Shell Czech Republic paliwa w okresie od 31 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 44 000 mln CZK (czyli około 6 776 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CZK z dnia 31 stycznia 2014 roku).

Na podstawie drugiej umowy Unipetrol RPA nabędzie od Shell Czech Republic zapasy ropy naftowej i produktów naftowych. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 575 mln CZK (czyli około 243 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/CZK z dnia 31 stycznia 2014 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 27 lipca 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku wynosi około 9 107 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Shell zawierane były na sprzedaż produktów, zakup ropy naftowej, zakup zapasów ropy naftowej i produktów oraz zakup aktywów.

Unipetrol RPA jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.