Nr 32/2014  | 28-01-2014

Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 28 stycznia 2014 roku wygasła umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa”), którą PKN ORLEN S.A. zawarł w dniu 28 grudnia 2012 roku z Whirlwind Sp. z o.o. („Whirlwind”).

W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 ze zm.), PKN ORLEN S.A. zakupił ropę naftową posiadaną przez Whirlwind. Wartość transakcji wyniesie około 396 mln USD (czyli 1 223 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 stycznia 2014 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpiło w dniu 28 stycznia 2014 roku.

W dniu zawarcia umowy, PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej pomniejszy cenę zakupu surowca o około 11 mln USD (czyli 34 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 stycznia 2014 roku). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w pierwszym kwartale 2014 roku zakup ropy naftowej o wartości około 385 mln USD (czyli 1 189 mln PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 27 stycznia 2014 roku).

Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Whirlwind ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT.

Whirlwind jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V. Whirlwind zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Patrz także: raport bieżący nr 284/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.