Nr 18/2014  | 17-01-2014

ORLEN Lietuva podpisała z Gunvor SA umowę na sprzedaż oleju napędowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 17 stycznia 2014 roku AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”), spółka zależna PKN ORLEN S.A., zawarła umowę roczną z Gunvor SA, spółką należącą do grupy Gunvor. Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Gunvor SA olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 024 mln USD (czyli około 3 133 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 stycznia 2014 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Gunvor w okresie od 28 sierpnia 2013 roku do 17 stycznia 2014 roku wynosi około 3 389 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Gunvor zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.