Nr 29/2014  | 24-01-2014

Sąd w Pradze oddalił skargę o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego wydanego w czwartej sprawie z powództwa Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że dnia 24 stycznia 2014 roku sąd w Pradze (Republika Czeska) oddalił skargę Agrofert Holding a.s. („AGH”) o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze („Sąd Arbitrażowy”) wydanego dnia 21 października 2010 roku (doręczonego PKN ORLEN S.A. w dniu 3 listopada 2010 roku) w sprawie z powództwa AGH przeciwko PKN ORLEN S.A. o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy AGH oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003 – 2004 pomiędzy PKN ORLEN S.A. a AGH w wysokości 19 464 473 000 CZK.

Wyrokiem z dnia 21 października 2010 roku Sąd Arbitrażowy oddalił w całości roszczenia AGH w przedmiotowej sprawie oraz zobowiązał AGH do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN S.A. AGH złożył w sądzie powszechnym w Pradze, jako sądzie właściwym z uwagi na miejsce wydania wyroku, skargę o jego uchylenie, którą PKN ORLEN S.A. otrzymał dnia 3 października 2011 roku. PKN ORLEN S.A. stał na stanowisku, że rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Sądu Arbitrażowego z dnia 21 października 2010 roku jest słuszne i nie ma podstaw do jego uchylenia. W dzisiejszym wyroku sąd powszechny w Pradze podzielił stanowisko PKN ORLEN S.A.

Emitent uważa, że rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Sądu Arbitrażowego z dnia 21 października 2010 roku oraz w wyroku sądu powszechnego w Pradze z dnia 24 stycznia 2014 roku są słuszne i podejmie wszelkie niezbędne środki prawne w celu utrzymania ich w mocy.

Patrz także: Raporty bieżące: nr 161/2011 z dnia 4 października 2011 roku, nr 184/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku, 89/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku, nr 82/2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku, nr 46/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku, 27/2006 z dnia 10 maja 2006 roku, nr 12/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, nr 8/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku, nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.