Nr 20/2014  | 20-01-2014

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Wrist

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 17 stycznia 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę z OW Supply & Trading A/S, spółką należącą do grupy Wrist. Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce OW Supply & Trading A/S ciężki olej opałowy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 906 mln USD (czyli około 2 771 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 stycznia 2014 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Wrist w okresie od 24 maja 2013 roku do 20 stycznia 2014 roku wynosi około 3 941 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Wrist zawierane były na sprzedaż i zakup produktów.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.