Nr 166/2014  | 15-05-2014

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 15 maja 2014 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanowiło dokonać podziału zysku za rok 2013, w wysokości 617 684 481,47 PLN w następujący sposób:

-kwotę 615 901 047,84 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,44 PLN na 1 akcję);
-pozostałą kwotę, tj. 1 783 433,63 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło dzień 16 czerwca 2014 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 8 lipca 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.