Nr 136/2014  | 23-04-2014

Dopuszczenie obligacji PKN ORLEN S.A. serii E do obrotu giełdowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 kwietnia 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę o dopuszczeniu 2 000 000 obligacji serii E do obrotu na giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach platformy Catalyst.


Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133).


Zarząd PKN ORLEN S.A.