Nr 168/2014  | 16-05-2014

Dopuszczenie obligacji PKN ORLEN S.A. serii F do obrotu giełdowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 15 maja 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę o dopuszczeniu 1 000 000 obligacji serii F do obrotu na giełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach platformy Catalyst.


Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133).


Zarząd PKN ORLEN S.A.