Nr 224/2014  | 30-06-2014

Emisja euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 30 czerwca 2014 roku ORLEN Capital AB dokonał emisji euroobligacji („Euroobligacje”), której gwarantem został PKN ORLEN S.A. Wartość emisji wynosi 500 mln EUR (czyli 2 080 mln PLN), termin wykupu Euroobligacji to 30 czerwca 2021 roku, a kupon płatny co roku wynosi 2,5%. Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody`s Investors Service na poziomie Baa3.

ORLEN Capital AB odpożyczy środki pozyskane z emisji Euroobligacji do PKN ORLEN S.A.

Dealerami emisji Euroobligacji są: Banco Santander S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, UniCredit Bank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc i The Royal Bank of Scotland plc, natomiast Citibank, N.A. London Branch działa jako agent oraz agent płatnik.

W związku z powyższym 30 czerwca 2014 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę na udzielenie gwarancji („Gwarancja”) jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań ORLEN Capital AB wynikających z emisji Euroobligacji.

Warunki finansowe gwarancji są następujące:
- Gwarancja pokryje w całości wartość emisji jednak nie więcej niż do kwoty 1 000 mln EUR (czyli 4 161 mln PLN),
- Gwarancja będzie obowiązywała do czasu wykupu Euroobligacji, oraz
- wynagrodzenie za udzieloną Gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczki udzielanej PKN ORLEN S.A.

Kwoty w PLN zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 30 czerwca 2014 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący 175/2014 z dnia 20 maja 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) oraz § 5 ust. 1 pkt 7 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.