Nr 222/2014  | 30-06-2014

Fitch Ratings nadał ocenę kredytową dla euroobligacji wyemitowanych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 30 czerwca 2014 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała euroobligacjom, wyemitowanym przez ORLEN Capital AB ostateczny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie „BBB-”. Euroobligacje są gwarantowane przez PKN ORLEN S.A.

Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. otrzymany od Agencji: „BBB-/stable outlook”. Odzwierciedla on udzielaną przez Spółkę gwarancję oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia dla obligacji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący nr 205/2014 z 16 czerwca 2014 roku.


Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.