Nr 205/2014  | 16-06-2014

Fitch Ratings nadał wstępną ocenę kredytową dla planowanej emisji euroobligacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) przyznała planowanej przez ORLEN Capital AB emisji euroobligacji wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie „BBB-(EXP)”. Euroobligacje będą gwarantowane przez PKN ORLEN S.A.

Wstępna ocena ratingowa euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. otrzymany od Agencji: „BBB-/stable outlook”. Odzwierciedla ona udzielaną przez Spółkę gwarancję oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia dla obligacji PKN ORLEN S.A.

Agencja uzależnia nadanie ostatecznej oceny ratingowej od potwierdzenia końcowej dokumentacji zgodnie z dotychczas analizowanymi informacjami.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący 320/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku skorygowany w dniu 19 września 2013 roku.


Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.