Nr 104/2014  | 01-04-2014

Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji Serii E

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch Ratings”, „Agencja”) przyznała PKN ORLEN S.A. krajową ocenę kredytową („rating”) na poziomie A- (pol) dla planowanej przez Spółkę emisji obligacji Serii E, w ramach programu publicznych emisji obligacji.

Rating przyznany PKN ORLEN S.A. bierze pod uwagę dywersyfikację działalności Spółki w segmentach rafineryjnym, petrochemicznym i detalicznym, silną pozycję Spółki na rynku polskim oraz poprawę sytuacji finansowej PKN ORLEN S.A.

Fitch Ratings uzasadnia ocenę ratingową lepszą sytuacją finansową PKN ORLEN S.A. wypracowaną dzięki działaniom podjętym między innymi w celu zredukowania dźwigni finansowej, w tym zbycia udziałów w Polkomtel S.A., umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2013 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w latach 2007-2010. W ocenie Agencji PKN ORLEN S.A. ma w latach 2014-2017 dużo większą elastyczność w ograniczaniu nakładów inwestycyjnych, niż w latach 2007-2010, kiedy był zaangażowany w kilka inwestycji. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN ORLEN S.A. w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w sektorze rafineryjnym w Europie.

Agencja oczekuje, że trudne warunki rynkowe dla sektora rafineryjnego utrzymają się także w roku 2014, a marże rafineryjne pozostaną na poziomie zbliżonym do poziomu z 2013 roku. Agencja uważa, że to segmenty detalu i petrochemii będą głównie kontrybuowały do EBITDA PKN ORLEN S.A. w 2014 roku.

Agencja wskazuje, że zgodnie z ogłoszoną przez Spółkę strategią PKN ORLEN S.A. wypłacił dywidendę w 2013 roku. Spółka planuje stopniowe zwiększanie wypłat do 5% stopy dywidendy, określonej na podstawie średniej rocznej kapitalizacji Spółki za rok poprzedni, uwzględniając realizację strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makro.

W wydanym komunikacie Fitch Ratings pozytywnie ocenia możliwość redukcji poziomu zapasów obowiązkowych utrzymywanych przez PKN ORLEN S.A., na podstawie przedstawionego przez Rząd projektu ustawy w tym zakresie. Jednak Agencja wskazuje także, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by określić dokładny wpływ wprowadzenia tych zmian w prawie na wskaźniki zadłużenia Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.