Nr 213/2014  | 20-06-2014

Moody`s Investors Service potwierdził długoterminowy rating dla PKN ORLEN S.A. oraz przyznał tymczasowy rating planowanej emisji euroobligacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 20 czerwca 2014 roku agencja ratingowa Moody`s Investors Service („Moody’s”, „Agencja”) potwierdziła długoterminową ocenę kredytową PKN ORLEN S.A. na poziomie Baa3 oraz przyznała tymczasowy rating na poziomie (P)Baa3 dla euroobligacji, w związku z planowaną emisją przez ORLEN Capital AB, której gwarantem będzie PKN ORLEN S.A. Perspektywa obu ratingów została określona przez Agencję jako stabilna.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący nr 404/2013 z 6 listopada 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.