Nr 223/2014  | 30-06-2014

Moody`s Investors Service przyznał ostateczny rating dla euroobligacji wyemitowanych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 30 czerwca 2014 roku agencja ratingowa Moody`s Investors Service („Moody’s”, „Agencja”) przyznała euroobligacjom, wyemitowanym przez ORLEN Capital AB ostateczny rating na poziomie Baa3. Euroobligacje są gwarantowane przez PKN ORLEN S.A.

Rating euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. otrzymany od Agencji: Baa3. Perspektywa obu ratingów została określona przez Agencję jako stabilna.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Capital AB.

Patrz także: raport bieżący nr 213/2014 z 20 czerwca 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.