Nr 167/2014  | 15-05-2014

Nowi członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 15 maja 2014 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Panów Adama Ambrozika i dr Radosława L. Kwaśnickiego.

Ponadto Minister Skarbu Państwa w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, z dniem 15 maja 2014 roku powołał Pana prof. Macieja Bałtowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Adam Ambrozik
Radca Ministra. Pełni obowiązki dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zajmuje się nadzorem nad spółkami znajdującymi się w restrukturyzacji, a także nadzoruje sprawy związane z udzielaniem wsparcia i pomocy publicznej z funduszu restrukturyzacji przedsiębiorców oraz przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
W przeszłości zajmował się nadzorem właścicielskim i wdrażaniem nowych projektów biznesowych w prywatnej grupie kapitałowej. Ponadto przez 5 lat pełnił rolę Sekretarza Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych z ramienia organizacji pozarządowej Pracodawcy RP.
Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Zarządzanie i Marketing na Politechnice Lubelskiej.

Pan dr Radosław L. Kwaśnicki
Radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. W 2011 roku uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 roku także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż „… Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG, farmaceutycznych oraz budowlanych.“ Arbiter krajowy i międzynarodowy. W latach 2010 - 2012 Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu). Od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu.
Posiada bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym, które zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych.
Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów.
Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Redaktor oraz autor, a także współautor kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie), wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.
Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
Prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”.


Pan prof. Maciej Bałtowski
Profesor zwyczajny na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Od marca 2008 roku do czerwca 2013 roku był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej PGE SA. Wcześniej członek rad nadzorczych wielu spółek, m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa SA w Lublinie (1998-2000) oraz Rady Nadzorczej Lubelskiej Fabryki Wag FAWAG (2001-2003).
Autor ośmiu książek oraz wielu artykułów i ekspertyz poświęconych zagadnieniom transformacji i prywatyzacji polskiej gospodarki oraz nadzorowi właścicielskiemu. W latach 2001-2003 ekspert Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, współautor poselskiego projektu ustawy o nadzorze właścicielskim państwa. Od listopada 2010 roku członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.