Nr 189/2014  | 02-06-2014

Otwarcie postępowania likwidacyjnego RAF – KOLTRANS Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczu podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. z dniem 1 czerwca 2014 roku oraz o powołaniu na likwidatora spółki „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. Pana Stanisława Kośka. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony w sądzie rejestrowym w Rzeszowie.

Celem działalności „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o. było świadczenie usług manewrowych oraz załadowczych i wyładowczych na bocznicy kolejowej Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. jest jedynym wspólnikiem „RAF-KOLTRANS” Sp. z o.o.
PKN ORLEN S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.