Nr 144/2014  | 25-04-2014

PKN ORLEN S.A. zrefinansował główną linię kredytową i wydłużył dostępny okres finansowania

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku, w ramach refinansowania swojej głównej linii kredytowej, PKN ORLEN S.A. podpisał umowę kredytową z konsorcjum 17 banków („Umowa”). Maksymalna wartość zadłużenia w ramach Umowy wynosi 2 000 mln EUR (czyli około 8 406 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku). Umowa zastąpi umowę kredytową z 28 kwietnia 2011 roku, o maksymalnej wartości zadłużenia 2 625 mln EUR, podpisaną z konsorcjum czternastu banków.

Kredyt zaaranżowany został w formule club deal, z grupą głównych banków relacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN, w którym PKN ORLEN samodzielnie ustalił z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum, zarówno kwotę zaangażowania kredytowego jak i warunki jego finansowania. Umowa obowiązuje na okres 5 lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia.

Zgodnie z zapisami Umowy kredyt dostępny jest w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 1 500 mln EUR (czyli około 6 305 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku) zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z Umowy kredytowej z 28 kwietnia 2011 roku. Dostępność drugiej transzy w wysokości 500 mln EUR (czyli około 2 102 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku) uwarunkowana jest zapotrzebowaniem Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN na środki finansowe. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od wykorzystania tej transzy w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Kredyt może być wykorzystywany w następujących walutach: EUR, USD, PLN, CZK oraz CAD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o odpowiednią stawkę bazowa powiększoną o marżę. Pozostałe warunki kredytowania także nie odbiegają od warunków rynkowych.

W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana Umowa wchodzą: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, mBank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Corporate & Investment Banking, Bank Handlowy w Warszawie S.A., HSBC Bank plc, Rabobank Polska S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Erste Group Bank AG, DNB Bank Polska S.A., Caixabank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionej umowy kredytowej, którą zastępuje dzisiejsza Umowa, PKN ORLEN S.A. opublikował w raporcie bieżący nr 70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.