Nr 130/2014  | 17-04-2014

Pan Michał Gołębiowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Michał Gołębiowski złożył oświadczenie, iż ze skutkiem na dzień 21 kwietnia 2014 roku składa rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z uwagi na istotne okoliczności natury zawodowej.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r, poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.