Nr 221/2014  | 27-06-2014

Podsumowanie kosztów krajowego publicznego programu emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o wysokości kosztów poniesionych dla krajowego publicznego programu emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych („Program”).

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych sześć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 1 000 000 obligacji Serii D, 2 000 000 obligacji Serii E oraz 1 000 000 obligacji Serii F, wyniosły 8 397 811,77 PLN.

Powyższa kwota obejmuje:
- koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 2 289 880,60 PLN,
- koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji – 3 494 891,47 PLN,
- koszty promocji ofert obligacji – 2 613 039,70 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację - o wartości nominalnej 100,00 PLN - wyniósł 0,20 PLN p.a.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Programu zostały ujęte w aktywach niefinansowych jako długoterminowe i krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i systematycznie obciążają wynik finansowy od dnia emisji obligacji Serii A (28 maja 2013 roku) do dnia wykupu obligacji Serii F (9 kwietnia 2020 roku).
Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obligacji obciążają koszty działalności Spółki.


Patrz także: raport bieżący nr 141/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.