Nr 114/2014  | 07-04-2014

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji („Program”), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 7 kwietnia 2014 roku.

W okresie subskrypcji 820 Inwestorów złożyło zapisy na 2 453 401 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 819 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 18,48%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 784,09 PLN.

Informację o kosztach stałych poniesionych dla całego Programu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.

Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.