Nr 141/2014  | 25-04-2014

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii F oraz programu publicznych emisji obligacji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii F ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji („Program”), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku oraz o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego Programu.

Zapisy na oferowany 1 000 000 Obligacji prowadzono od 9 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 24 kwietnia 2014 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 25 kwietnia 2014 roku.

W okresie subskrypcji 752 Inwestorów złożyło zapisy na 1 127 172 Obligacje. Spółka przydzieliła 1 000 000 Obligacji 750 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 23 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 24 kwietnia 2014 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 78,13%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,21 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 100 031 314,93 PLN.

Koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych sześć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 1 000 000 obligacji Serii D, 2 000 000 obligacji Serii E oraz 1 000 000 obligacji Serii F, szacowane są na około 20 gr na jedną sztukę obligacji p.a. lub 8,0-8,3 mln PLN łącznie na cały program.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, łączne koszty Programu zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


Zarząd PKN ORLEN S.A.