Nr 110/2014  | 03-04-2014

Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii E i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii E zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 15 kwietnia 2014 roku, zostaje przesunięty na 3 kwietnia 2014 roku.

W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 2 kwietnia 2014 roku złożono zapisy na liczbę obligacji Serii E większą od łącznej liczby oferowanych obligacji Serii E, co powoduje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 5 części IV ("Informacje o warunkach Oferty") prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku ("Prospekt").

Zapisy złożone w okresie od 2 kwietnia 2014 roku (włącznie) do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Prospekcie.

Patrz także, raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku oraz raport bieżący nr 105/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku.


Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382)


Zarząd PKN ORLEN S.A.