Nr 127/2014  | 16-04-2014

Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 15 kwietnia 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji 2 000 000 obligacji serii E o wartości nominalnej 100 PLN z dniem 18 kwietnia 2014 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000133.

Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.