Nr 155/2014  | 08-05-2014

Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii F w KDPW

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 7 maja 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę o rejestracji 1 000 000 obligacji serii F o wartości nominalnej 100 PLN z dniem 12 maja 2014 roku. Obligacje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPKN0000141.


Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.