Nr 219/2014  | 26-06-2014

Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że, w ramach procesu zmiany formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A., Spółka sprzedała część zapasów, zlecając ich utrzymywanie stronie trzeciej.

W dniu 26 czerwca 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł ze spółką Cranbell Sp. z o.o. („Cranbell”) umowę sprzedaży ropy naftowej („Umowa sprzedaży”) oraz zawarł umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów”).

Na podstawie Umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał spółce Cranbell ropę naftową o wartości około 736 mln USD (czyli około 2 236 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 26 czerwca 2014 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Na podstawie Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Cranbell będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres do 28 stycznia 2016, przy czym Spółka uwzględnia możliwość jej odnowienia na kolejny okres.

Powyższe Umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.

Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, której właścicielem w 19% jest RBS Investments Netherlands B.V. oraz w 81% holenderska spółka Cranbell B.V. Cranbell zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Patrz także: raport bieżący nr 56/2010 z dnia 30 marca 2010 roku oraz raport bieżący nr 240/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.