Nr 210/2014  | 17-06-2014

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Eni

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 17 czerwca 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Eni Trading and Shipping SPA, Roma, Italy, spółką należącą do grupy Eni, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 77 mln USD (czyli około 236 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 czerwca 2014 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a podmiotami z grupy Eni w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 2 306 mln PLN.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a podmiotami z grupy Eni w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1 174 mln PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A., spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN a podmiotami z grupy Eni w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 30 grudnia 2013 roku zawarta pomiędzy Unipetrol Services s.r.o. i ENI Česká Republika, s.r.o. o wartości około 857 mln PLN i dotyczyła sprzedaży produktów naftowych.

PKN ORLEN S.A. posiada 62,99% udziałów w Unipetrol, a.s. Unipetrol, a.s. posiada 100% udziałów w Unipetrol Services s.r.o.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.