Nr 175/2014  | 20-05-2014

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na emisję euroobligacji w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 20 maja 2014 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji o wartości do 1 000 mln EUR (czyli około 4 191 mln PLN) i tenorze do 10 lat. Emisja zostanie dokonana przez spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym właścicielem/akcjonariuszem będzie PKN ORLEN S.A., pełniący także rolę gwaranta emisji.

Kwota w PLN została przeliczona wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 20 maja 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.