Nr 240/2014  | 07-08-2014

ORLEN Deutschland podpisał umowę z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że 6 sierpnia 2014 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland”) podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH z siedzibą w Hamburgu („Shell Deutschland”), spółką należącą do grupy Shell. Na podstawie umowy Shell Deutschland będzie dostarczać paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 232 mln EUR (czyli około 973 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 6 sierpnia 2014 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 1 lutego 2014 roku do 6 sierpnia 2014 roku wynosi około 2 752 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Shell zawierane były na zakup i sprzedaż produktów oraz ropy naftowej.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133)

Zarząd PKN ORLEN S.A.