Nr 233/2014  | 23-07-2014

Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Koncern”) informuje, że 22 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła dokument „Strategia PKN ORLEN na lata 2014-2017” („Strategia”).

Zatwierdzona Strategia uwzględnia aktualną sytuację makroekonomiczną, natomiast jej filary pozostają niezmienne. Koncern będzie się koncentrował na budowie mocnej pozycji na dużych i wzrostowych rynkach, silnej orientacji na klienta, doskonałości operacyjnej, wzmacnianiu zintegrowanego łańcucha wartości oraz zrównoważonym rozwoju wydobycia ropy i gazu. Realizacja projektów rozwojowych w najbardziej dochodowych obszarach będzie możliwa dzięki sile finansowej Koncernu i nowoczesnej kulturze zarządzania.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 1382).


Zarząd PKN ORLEN S.A.