Nr 236/2014  | 28-07-2014

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Mercuria Energy Trading S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 28 lipca 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Mercuria Energy Trading S.A., Geneva, Switzerland („Mercuria”) na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Mercuria w okresie od 18 września 2013 roku do 28 lipca 2014 roku wynosi około 2 326 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Mercuria zawierane były na zakup gazu ziemnego i ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Mercuria w okresie od 18 września 2013 roku do 28 lipca 2014 jest umowa z 21 lutego 2014 roku o wartości około 116 mln USD (czyli około 352 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 lutego 2014) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.