Nr 235/2014  | 24-07-2014

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i VITOL S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 24 lipca 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., Geneva, Switzerland („Vitol”) na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Vitol w okresie od 29 stycznia 2014 roku do 24 lipca 2014 roku wynosi ok. 728 mln USD (czyli ok. 2 217 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Vitol w okresie od 29 stycznia 2014 roku do 24 lipca 2014 jest umowa z 24 lipca 2014 roku o wartości ok. 108 mln USD (czyli ok. 331 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 24 lipca 2014) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.