Nr 285/2014  | 28-11-2014

ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 28 listopada 2014 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o. („ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych”), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN1043 070115 o łącznej wartości emisji 6 200 000 PLN, na którą składają się 62 obligacje o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 28 listopada 2014 roku
- Data wykupu: 7 stycznia 2015 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 769,40 PLN.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.