Nr 276/2014  | 06-11-2014

ORLEN Deutschland podpisał umowę z BP Europe SE

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 6 listopada 2014 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland”), spółka zależna PKN ORLEN S.A., podpisał umowę roczną z BP Europe SE, spółką należącą do grupy BP. Na podstawie umowy BP Europe SE dostarcza paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech do 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 642 mln EUR (czyli około 2 712 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 6 listopada 2014 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy BP w okresie od 11 stycznia 2014 roku do 6 listopada 2014 roku wynosi około 4 492 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy BP zawierane były na zakup i sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133)

Zarząd PKN ORLEN S.A.