Nr 290/2014  | 15-12-2014

Otwarcie postępowania likwidacyjnego SIA Balin Energy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 15 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SIA Balin Energy z siedzibą w Rydze podjęło uchwałę o likwidacji spółki SIA Balin Energy z dniem 15 grudnia 2014 roku oraz o powołaniu na likwidatora spółki Pana Janisa Bogdasarovsa. W ciągu trzech dni zostanie złożony wniosek o wykreślenie Spółki z rejestru podmiotów gospodarczych Republiki Łotwy.

Przedmiotem działalności SIA Balin Energy było poszukiwanie i rozpoznanie węglowodorów w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

SIA Balin Energy to spółka, w której po 50% udziałów posiadają ORLEN International Exploration and Production Company B.V. (podmiot zależny PKN ORLEN S.A.) oraz KE Netherlands Cooperatief U.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.