Nr 255/2014  | 24-09-2014

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Igora Ostachowicza na Członka Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku powołała, z dniem 24 września 2014 roku Pana Igora Ostachowicza na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A., na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. Pan Igor Ostachowicz został powołany na wniosek Ministra Skarbu Państwa na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

Pan Igor Ostachowicz

WYKSZTAŁCENIE
1991 – 1996 Uniwersytet Warszawski
Kierunek Stosunki Międzynarodowe
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

1989 – 1991 Politechnika Warszawska
Instytut Inżynierii Chemicznej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2010 – 2014 Sekretarz Stanu
odpowiedzialny za komunikację społeczną
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2007 – 2010 Podsekretarz Stanu
odpowiedzialny za komunikację społeczną
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2006 – 2007 Dyrektor Departamentu Marketingu
Polska Grupa Energetyczna S.A.

2005 – 2006 Doradca Ministra
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2004 – 2005 Kierownik marketingu i promocji
Medlab – Products sp. z o.o.

2002 – 2004 Dyrektor ds. marketingu
Unicolor S.A.

1998 – 2002 Zastępca dyrektora ds. marketingu
ZIBI sp. z o.o.

1996 -1998 Specjalista ds. marketingu
Biovena/Pol-Nil

Pan Igor Ostachowicz złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Igor Ostachowicz oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.