Nr 275/2014  | 05-11-2014

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2015 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2015 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

- Za IV kwartał 2014 roku 23 stycznia 2015 roku.
- Za I kwartał 2015 roku 23 kwietnia 2015 roku.
- Za III kwartał 2015 roku 22 października 2015 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2015 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2015 rok zostanie opublikowany 23 lipca 2015 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2014 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2014 rok 26 marca 2015 roku.
- jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2014 rok 26 marca 2015 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.