Nr 247/2014  | 01-09-2014

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Socar

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 1 września 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Socar Trading S.A., Geneve, Switzerland, spółką należącą do grupy Socar, na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. (Grupa Kapitałowa ORLEN) a spółkami z grupy Socar w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 2 450 mln PLN. Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Socar zawierane były na zakup ropy naftowej i sprzedaż paliw.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Socar w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 19 maja 2014 roku o wartości około 74 mln USD (czyli około 226 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 19 maja 2014), zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Socar Trading S.A. i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.