Nr 269/2014  | 23-10-2014

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Total

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 października 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland, spółką należącą do grupy Total, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Total w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1,85 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Total zawierane były na zakup i sprzedaż produktów oraz zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z grupy Total w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa roczna z 23 września 2014 roku o wartości około 203 mln EUR (czyli około 848 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 23 września 2014), zawarta pomiędzy ORLEN Deutschland GmbH i Total Deutschland GmbH. Na podstawie umowy Total Deutschland GmbH dostarcza paliwa dla stacji ORLEN Deutschland GmbH w Niemczech do 31 grudnia 2014 roku.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w ORLEN Deutschland GmbH.
PKN ORLEN posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133)

Zarząd PKN ORLEN S.A.