Nr 263/2014  | 14-10-2014

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore Energy UK Ltd

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 13 października 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd., London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 8 kwietnia 2014 roku do 13 października 2014 roku wynosi ok. 636 mln USD (czyli ok. 1 990 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore w okresie od 8 kwietnia 2014 roku do 13 października 2014 roku jest umowa z 6 czerwca 2014 roku o wartości ok. 77 mln USD (czyli ok. 232 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 6 czerwca 2014) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.