Nr 260/2014  | 03-10-2014

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Vitol S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 2 października 2014 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z Vitol S.A. („Vitol”) na dostawy gazu ziemnego do PKN ORLEN S.A.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Vitol w okresie od 25 lipca 2014 roku do 3 października 2014 roku wynosi około 2 026 mln PLN. Umowy zawierane były na zakup ropy naftowej i gazu oraz sprzedaż produktów.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Vitol w okresie od 25 lipca 2014 roku do 3 października 2014 jest umowa roczna podpisana 29 lipca 2014 roku o wartości około 700 mln PLN, dotycząca sprzedaży ciężkiego oleju opałowego.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.