Nr 282/2014  | 26-11-2014

Wybór KPMG Audyt sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 5 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2014 roku wybrała KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, jako podmiot uprawniony do:
• przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2015 i 2016, oraz
• przeprowadzenia przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej za I i III kwartał oraz pierwsze półrocze 2015 i 2016 roku.

KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 428.

KPMG Audyt Sp. z o.o. badała oraz dokonywała przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN za lata 2005 – 2014. KPMG Audyt Sp. z o.o. w tym samym okresie dokonywała badań i przeglądów sprawozdań finansowych niektórych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Ponadto PKN ORLEN S.A. oraz niektóre spółki Grupy Kapitałowej ORLEN korzystały w tym okresie z dodatkowych usług świadczonych przez KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie, który nie powodował ograniczenia poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Patrz także: raport bieżący nr 163/2012 z 30 sierpnia 2012 roku, raport bieżący nr 168/2010 z 8 października 2010 roku, raport bieżący nr 181/2009 z 9 grudnia 2009 roku, raport bieżący nr 53/2007 z 23 sierpnia 2007 roku oraz nr 12/2005 z 21 stycznia 2005 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.