Nr 287/2014  | 02-12-2014

Zawarcie umów na budowę i na serwis elektrociepłowni w Płocku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 2 grudnia 2014 roku podpisał z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens Spółka z o.o. („Konsorcjum firm”) umowę na budowę w formule "pod klucz" („Umowa na budowę”) kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Elektrociepłownia”). Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację projektu budowy Elektrociepłowni 25 listopada 2014 roku. Szacunkowa wartość netto Umowy na budowę wynosi około 1,3 mld PLN. Budżet projektu budowy Elektrociepłowni szacowany na około 1,65 mld PLN, poza Umową na budowę, obejmuje między innymi infrastrukturę okołoprojektową, obsługę projektu i media na czas rozruchu.

Równocześnie z podpisaniem Umowy na budowę PKN ORLEN S.A. podpisał z Konsorcjum firm umowę na serwis głównych urządzeń bloku („Umowa na serwis”). Umowa na serwis będzie obowiązywać 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji Elektrociepłowni. Szacunkowa wartość netto Umowy na serwis w całym okresie jej trwania wyniesie około 0,3 mld PLN.

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 25% wartości Umowy na budowę. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Patrz także: raport bieżący nr 281/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.