Nr 281/2014  | 26-11-2014

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację projektu budowy elektrociepłowni w Płocku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 25 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. wyraziła zgodę na realizację projektu budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („Elektrociepłownia”).

Decyzja Rady Nadzorczej kończy proces uzyskiwania zgód korporacyjnych i rozpoczyna ostatni etap przygotowań do podpisania umowy z generalnym wykonawcą. Elektrociepłownia będzie posiadała moc 596 MWe. Oddanie jednostki do eksploatacji planowane jest z końcem 2017 roku.

Szacowana wartość projektu budowy Elektrociepłowni, który obejmuje budowę bloku w formule „pod klucz” wraz z infrastrukturą, wyniesie około 1,65 mld PLN.
Równolegle z umową na budowę „pod klucz”, PKN ORLEN S.A. zawrze długoletnią umowę serwisową.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

Zarząd PKN ORLEN S.A.