Nr 20/2015  | 10-02-2015

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Lekkerland Deutschland

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 lutego 2015 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland GmbH”) podpisał umowę z Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG (“Lekkerland Deutschland”). Na podstawie umowy Lekkerland Deutschland dostarcza towary pozapaliwowe na stacje paliw prowadzone przez ORLEN Deutschland GmbH w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Szacunkowa wartość netto umowy w całym okresie jej trwania wynosi około 780 mln EUR, czyli około 3 277 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 10 lutego 2015 roku.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014r. poz. 133)

Zarząd PKN ORLEN S.A.