Nr 44/2015  | 24-03-2015

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku i pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 705 719 950,65 PLN na wypłatę dywidendy (1,65 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. Zarząd Spółki proponuje 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Dodatkowo Zarząd proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 671 826 145,06 PLN z kapitału zapasowego Spółki.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie w tych sprawach ostateczną decyzję.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.