Nr 34/2015  | 05-03-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Eni

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 4 marca 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN zostały zawarte umowy ze spółkami z grupy Eni. Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Eni w okresie od 18 czerwca 2014 roku do 5 marca 2015 roku wynosi około 1,63 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Eni zawierane były na zakup produktów i ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Eni w okresie od 18 czerwca 2014 roku do 5 marca 2015 roku jest umowa z 1 października 2014 roku o wartości około 230 mln PLN zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Eni Trading and Shipping SPA dotycząca dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.