Nr 25/2015  | 17-02-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Statoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 16 lutego 2015 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Statoil ASA, spółką należącą do grupy Statoil, na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Statoil w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1 884 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil zawierane były na zakup produktów i ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 21 lipca 2014 roku o wartości około 76 mln USD (czyli około 233 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 lipca 2014 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.