Nr 32/2015  | 03-03-2015

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 2 marca 2015 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., Geneva, Switzerland, spółką należącą do grupy Vitol, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 23 grudnia 2014 roku do 3 marca 2015 wynosi około 1 665 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol w okresie od 23 grudnia 2014 roku do 3 marca 2015 roku jest umowa z 27 stycznia 2015 roku o wartości około 62 mln USD (czyli około 232 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 stycznia 2015 roku), zawarta pomiędzy ORLEN Lietuva i Vitol S.A. dotycząca sprzedaży ciężkiego oleju opałowego (FSFO) w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.