Nr 13/2015  | 29-01-2015

Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 29 stycznia 2015 roku wygasła umowa dotycząca gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa”), którą PKN ORLEN S.A. zawarł w dniu 27 czerwca 2013 roku z Neon Poland Sp. z o.o. („Neon”).

W związku z powyższym oraz realizacją ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1695), PKN ORLEN S.A. zakupił ropę naftową posiadaną przez Neon. Wartość transakcji wyniesie około 145 mln USD (czyli około 540 mln PLN). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Przekazanie środków przez PKN ORLEN S.A., a tym samym przeniesienie własności surowca na Spółkę, nastąpiło w dniu 29 stycznia 2015 roku.

W dniu zawarcia umowy, PKN ORLEN S.A. zabezpieczył cenę zakupu ropy oraz waluty kontraktami terminowymi. Rozliczenie transakcji zabezpieczających powiększy cenę zakupu surowca o około 112 mln USD (czyli około 419 mln PLN). W wyniku tych działań PKN ORLEN S.A. rozpozna w pierwszym kwartale 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości około 257 mln USD (czyli około 959 mln PLN).

Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Neon ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN S.A. z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym komunikacie nie uwzględniają podatku VAT i zostały przeliczone wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Neon jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland plc. Neon zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Patrz także: raport bieżący nr 240/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).


Zarząd PKN ORLEN S.A.